Du har ingen varer i handlekurven.
Enhet: 
Stk.

Avløpsåpner Mudin 1 l

kr 160
SKU: FR-499654
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h
Avløpsåpnere skal alltid brukes med forsiktighet. MUDIN Avløpsåpner har en egenvekt på hele 1,6 kg pr. liter, som gjør at den enkelt trenger igjennom vann og åpner opp der det er tett. Skånsom mot plast, betong, stålrør, loddinger, rustfritt stål og gummi. Løser opp hår, fett, slam, matrester, m.m. MUDIN smører rørene og forhindrer ny tetting. Dreper illeluktende bakterier og fjerner vond lukt. Luktfri og ingen farlige gasser. pH 14. MUDIN er et miljøvennlig produkt, da den blir omgjort til saltvann lenge før den ender opp i havet. BRUKSOMRÅDE/BRUKSANVISNING: Kan brukes i alle typer rør. Perfekt til sluk på kjøkken, bad og i dusj. MUDIN skal aldri blandes sammen med andre avløpsåpnere.
Produkt
Emballasje
Flaske
Innhold
1000
Fysisk form
Væske
Vannløslig
True
Biologisk nedbrytbar
True
Egnet for fettfjerning
True
Egnet for rengjøring
False
Egnet som oppvaskmiddel
False
Må skylles med vann
True
Må fortynnes med vann
False
Pakke
Netto innhold
1 LTR
Høyde
26,5 cm
Lengde
8,2 cm
Bredde
8,2 cm
Faresymboler
Etsende
Etsende
Helsefare
Helsefare
Faresetninger
H302 Farlig ved svelging
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene
Sikkerhetssetninger
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P405 Oppbevares innelåst.
P501 Innhold/beholder leveres til …
P301+P330+P331 plugin.misc.diginobb.precautions.p301 Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no

Avløpsåpnere skal alltid brukes med forsiktighet. MUDIN Avløpsåpner har en egenvekt på hele 1,6 kg pr. liter, som gjør at den enkelt trenger igjennom vann og åpner opp der det er tett. Skånsom mot plast, betong, stålrør, loddinger, rustfritt stål og gummi. Løser opp hår, fett, slam, matrester, m.m. MUDIN smører rørene og forhindrer ny tetting. Dreper illeluktende bakterier og fjerner vond lukt. Luktfri og ingen farlige gasser. pH 14. MUDIN er et miljøvennlig produkt, da den blir omgjort til saltvann lenge før den ender opp i havet. BRUKSOMRÅDE/BRUKSANVISNING: Kan brukes i alle typer rør. Perfekt til sluk på kjøkken, bad og i dusj. MUDIN skal aldri blandes sammen med andre avløpsåpnere.