Du har ingen varer i handlekurven.

Åpenhetsloven (redegjørelse)

REDEGJØRELSE ETTER ÅPENHETSLOVEN


Steinsenteret Åsane Sand og Singel AS | Salhusvegen 54 | 5131 NYBORG

E-post: roald@sandogsingel.no

Foretaksregister NO: 985 830 665 MVA

Bankgiro: 1503 25 00312

 

Generelt:

Åpenhetsloven trådde i kraft 1. juli 2022 og ble vedtatt for å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Den skal sikre at allmennheten har tilgang til informasjon om hvordan virksomheters håndterer reelle og potensielle grunnleggende negative konsekvenser av sin virksomhet. Loven er en menneskerettighetslov for næringslivet i Norge, og loven krever at norske selskaper må skaffe seg kunnskap om hvor de har eller kan ha en negativ påvirkning på andre menneskers rettigheter, og jobbe for å stanse slik påvirkning.

OECDs retningslinjer er utgangspunkt for regelverket og selskapene må utføre evalueringer av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold på tvers av alle leverandørkjedene sine. Dette for å sikre at egnede standarder for etisk sysselsetting oppfylles i alle ledd.

Om Steinsenteret Åsane Sand og Singel AS

Steinsenteret Åsane Sand og Singel AS (SÅSS) er organisert som aksjeselskap, selskapet har hovedkontor og utsalg i Bergen (Åsane) og på butikk Os. I tillegg eier selskapet Skage Maskiner AS i Fana i Bergen, et verksted på Toppe i Åsane, samt et eksternlager i Morvik i Åsane. SÅSS er et rent handelsselskap og driver med kjøp og salg av byggevarer, i hovedsak naturstein. Selskapet selger granitt og skifer over hele Norge, og har sine største kunder på Vestlandet. TRJ Holding AS eier 100% av aksjene til SÅSS. TRJ eier også 100% av Skage Maskiner AS som selger hagemaskiner i Bergen. Selskapet ledes av daglig leder Roald Toppe. Roald Toppe er også styrets leder og eier via ulike holdingselskap 48,6% av selskapet.

 

Åpenhetsloven i Åsane Sand og Singel AS

I SÅSS jobber vi på mange plan med å sikre og forebygge brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

 1. a) Bærekraftstrategi

I vår bærekraftstrategi har vi fokusområder som både direkte og indirekte vil være retningsgivende for vårt arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. SÅSS skal være en troverdig aktør i samfunnet. Dette får vi til gjennom:

 1. Ansvarlig eierstyring og ledelse
 2. Etisk forretningspraksis
 3. Overholdelse av krav fra myndigheter og sentrale interessenter
 1. b) Code of conduct

Code of conduct er selskapets atferdskodeks og består av et sett med regler som beskytter virksomheten og informerer de ansatte om SÅÅS sine forventninger. I SÅSS praktiseres etisk forretningsførsel. Gjennom Code of Conduct forplikter vi oss til et felles verdisett. Dokumentet setter fokus på alle aspekter ved etisk handel i vår verdikjede.

 1. c) Retningslinjer for implementering av Åpenhetsloven

Selskapet har utarbeidet en plan for implementering og gjennomføring av Åpenhetsloven. Retningslinjene følger et årshjul med flere punkter og trinn som ivaretar kravene til aktsomhetsvurderinger og der roller og ansvar er plassert. Selskapet er i en implementeringsfase, og det jobbes med å oppdatere maler og planer slik at vi får en komplett «verktøykasse». Prosessen styres av kvalitetsledelsen i selskapet med hjelp fra innleid bistand.

 1. Anskaffelsesstrategi

I vår anskaffelsesstrategi er ett av våre delmål å redusere miljøbelastning, fremme klimavennlige løsninger, bidra til ryddige lønns- og arbeidsvilkår og bidra til at grunnleggende menneskerettigheter respekteres. Dette gjør selskapet ved bruk av blant annet følgende grep.

Miljøfyrtårnsertifisering
· Kontraktsmaler som ivaretar krav i Åpenhetsloven

 1. Arbeid med aktsomhetsvurderinger

Selskapet har utarbeidet en plan basert på et årshjul med flere trinn. Planen adresserer oppgaver, roller og ansvar og oppfyller kravene til aktsomhetsvurderinger. Det stilles krav til dokumentasjon og systematikk i arbeidet. Et arbeid som vil danne grunnlag for utarbeidelse av den årlige redegjørelsen.

Kort om trinnene i selskapet aktsomhetsvurderinger

 1. Forankre ansvarlighet hos styret og ledelsen
 2. Forankre ansvarlighet i styrende dokumenter
 3. Kartlegge egen virksomhet og dens faktiske og potensielle negative konsekvenser
 4. Kartlegge leverandørene, og gjøre prioriteringer ut ifra risikovurderinger
 5. Iverksette tiltak
 6. Følge opp tiltak

Nærmere redegjøre for hvert av punktene i selskapets aktsomhetsvurdering følger under:

Aktsomhetsvurderinger

Forankre ansvarlighet hos styret og ledelsen

I styremøte for 2023 vil aktsomhetsvurdering og selskapets arbeid med Åpenhetsloven bli behandlet som egen sak, her vil også selskapets utkast til årets redegjørelse legges fram.

Forankre ansvarlighet i styrende dokumenter

Ansvarlighet i styrende dokumenter er en kontinuerlig prosess. Det vil likevel bli viet ekstra oppmerksomhet ved første revisjon av dokumenter nå som Åpenhetsloven er tredd i kraft. SÅSS har som mål at alle styrende dokumenter, vil være oppdatert i løpet av 2023.

Kartlegge egen virksomhet og dens faktiske og potensielle negative konsekvenser

Ledelsen har kontinuerlige gjennomganger av selskapet risikobilde. Risikoer følges opp med konkrete risikoreduserende tiltak.

Som et ledd i arbeidet med implementering av Åpenhetsloven, vil tema rundt vår virksomhets negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, naturlig inngå som et ledd i ledelsens risikoarbeid. Det vil på sikt bli utarbeidet en mal / verktøykasse til formålet, og oppgaven legges inn i ledelsens årshjul.

Kartlegge leverandørene våre, og gjøre prioriteringer ut ifra risikovurderinger

Gjennom arbeidet ved sertifisering som miljøfyrtårn har SÅSS kommet langt med sin kartelling av leverandørkjeden. Ut ifra en helhetsvurdering i forhold til omfang og risikofaktorer har man vurdert det slik at fokusområdet i første omgang vil være import, spesielt importen fra Asia. Videre vil man se på importen fra Europa og til slutt på de varene som produseres i Norge.

 

Iverksette tiltak

Det er gjennomført flere tiltak i løpet av den siste perioden med søkelys på å redusere potensiell risiko for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår.

 • Vi holder på å utarbeide et forbedret systemer for kvalitetssikring, miljøstyring og etisk handel.
 • Samarbeide med leverandører om gjennomføring av etiske revisjoner.
 • Åpenhetsloven og oppfølging av undernevnte punkter tas opp på annet hvert AMU-møte (1 gang pr halvår).
 • Erklæringer fra leverandør skjemaer sendes ut og besvares.

 

Oppfølging

 

 • Om vi under revisjoner og stikkprøver finner forhold som er kritikkverdige så lager vi tiltak for oppfølging.

 

 • Vi jobber kontinuerlig med å oppdatere selskapets rutiner etter nye lover og regler, dette er et pågående arbeid.

 

 • En plan for årlig revisjon av de største produsentene er under utarbeidelse, denne forventes å foreligge i løpet av 2023 og revisjoner vil bli utført fortløpende i 2024.

 

Varsling, rett til informasjon og klageadgang

Med varsling menes å si ifra om kritikkverdige forhold i virksomheten. Varsling kan skje internt i virksomheten eller til myndighetene.
SÅSS har rutiner for varsling i eget kapittel i personalhåndboka
Forespørsel om informasjon knyttet til Åpenhetsloven §6, rett til informasjon sendes til roald@sandogsingel.no

Forbrukertilsynet er tilsynsmyndighet for Åpenhetsloven. Klage på brudd på åpenhetslovens informasjonsplikt sendes i eget skjema til Forbrukertilsynet

 

Bergen 28.08.2023

Roald Toppe

Daglig leder/Eier/Styreleder