Du har ingen varer i handlekurven.
Enhet: 
Stk.

Blåtind Lampeolje 1 l

Blåtind luktfri lampeolje
 
Flasker a 1 liter
kr 110
SKU: FR-185945
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h
Lampeoljen avgir ingen lukt, røyk eller sot ved bruk. Kan benyttes både inne-og utendørs. Tåler frost helt ned til 20 minusgrader.
Pakke
Netto innhold
1 STK
Høyde
25,5 cm
Lengde
8 cm
Bredde
8 cm
Faresymboler
Kronisk Helsefare
Kronisk Helsefare
Faresetninger
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene
Sikkerhetssetninger
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P331 IKKE framkall brekning.
P405 Oppbevares innelåst.
P501 Innhold/beholder leveres til …
P301+P310 plugin.misc.diginobb.precautions.p301 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no

Lampeoljen avgir ingen lukt, røyk eller sot ved bruk. Kan benyttes både inne-og utendørs. Tåler frost helt ned til 20 minusgrader.