Du har ingen varer i handlekurven.
Enhet: 
Stk.

Butinox Husvask og Kraftvask - 2,5l

kr 338
SKU: FR-233010
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h
Butinox Husvask og Kraftvask er to vaskemidler, i ett og samme produkt. Nå trenger du kun ett vaskemiddel til huset utvendig. Tynnes 1:20 for årlig husvask og 1:10 for kraftvask til flater som skal males om. Brukes utendørs som årlig rengjøring på malte/beisede flater, samt vask av terrassegulv, utemøbler og på øvrige utendørs flater, bortsett fra bil, båt og campingvogn. Vaskemiddelet påføres med lavtrykkssprøyte eller høytrykksvasker med såpepåføringsutstyr. Godt egnet som skumvask. På vertikale flater skal vaskemiddelet påføres nedenfra og oppover. La oppløsningen virke i minst 2-5 minutter. Best og renest resultat oppnås i kombinasjon med børster påmontert forlengerskaft. Skyll grundig med vann. På vertikale flater, start avspyling nedenfra. Mengde: 2,5 liters kanne.
Produkt
Egnet for utendørsbruk
True
Egnet for treverk
True
Emballasje
Kanne
Innhold
2500
Fysisk form
Væske
Vannløslig
True
Egnet for PVC
False
Egnet for innendørsbruk
False
Egnet for laminat
False
Egnet for kalkfjerning
False
Egnet for fettfjerning
True
Egnet for rengjøring
True
Egnet for rengjøring av glass
False
Egnet for muggfjerning
True
Egnet for fjerning av alger og mose
True
Egnet for kork
False
Egnet som oppvaskmiddel
False
Må skylles med vann
True
Må fortynnes med vann
True
Pakke
Netto innhold
1 BOX
Høyde
23,8 cm
Lengde
15,5 cm
Bredde
9,9 cm
Faresymboler
Etsende
Etsende
Faresetninger
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne
Sikkerhetssetninger
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P330 Skyll munnen.
P331 IKKE framkall brekning.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P363 Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt.
P405 Oppbevares innelåst.
P501 Innhold/beholder leveres til …
P304+P310 VED INNÅNDING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P301+P310 plugin.misc.diginobb.precautions.p301 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no

Butinox Husvask og Kraftvask er to vaskemidler, i ett og samme produkt. Nå trenger du kun ett vaskemiddel til huset utvendig. Tynnes 1:20 for årlig husvask og 1:10 for kraftvask til flater som skal males om. Brukes utendørs som årlig rengjøring på malte/beisede flater, samt vask av terrassegulv, utemøbler og på øvrige utendørs flater, bortsett fra bil, båt og campingvogn. Vaskemiddelet påføres med lavtrykkssprøyte eller høytrykksvasker med såpepåføringsutstyr. Godt egnet som skumvask. På vertikale flater skal vaskemiddelet påføres nedenfra og oppover. La oppløsningen virke i minst 2-5 minutter. Best og renest resultat oppnås i kombinasjon med børster påmontert forlengerskaft. Skyll grundig med vann. På vertikale flater, start avspyling nedenfra. Mengde: 2,5 liters kanne.