Du har ingen varer i handlekurven.
Enhet: 
Stk.

Butinox Oljebeis Gul - base 9 l

kr 1 698
SKU: FR-466177
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h
Blandes i transparente farger som fremhever trestrukturen - trenger ikke grunning
Produkt
Egnet for treverk
True
Egnet for kunststoff
False
Type
Beis
Egnet for metall
False
Herdingsmetode
1-komponents
Fysisk form
Væske
Selvrensende
False
Glansgrad
Silkematt
Bruksklar
False
Farge base
Gul Base (farget)
Overflatetørr (ved 23 °C, 50% R.H.)
5
Overmalbar (ved 23 °C, 50% R.H.)
24
Anbefalt forbruk jevne underlag
10
Anbefalt forbruk ujevne underlag
5
Teknologi / Generisk type
Olje
Kan tynnes
False
Minimums påføringstemperatur
-5
Egnet for vegg
True
Egnet for dør/vindu/detalj
True
Egnet for terrassegulv i tre
False
Egnet for mur/betong
False
Egnet for tak
False
Egnet for rulle
True
Må etterstrykes
True
Egnet for pensel
True
Egnet for sprøyting
True
Pakke
Netto innhold
1 SPA
Høyde
26 cm
Lengde
23,5 cm
Bredde
23,5 cm
Faresymboler
Helsefare
Helsefare
Kronisk Helsefare
Kronisk Helsefare
Miljøfare
Miljøfare
Faresetninger
H315 Irriterer huden
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon
H372 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann
Sikkerhetssetninger
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P270 Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
P264 Vask … grundig etter bruk.
P391 Samle opp spill.
P314 Søk legehjelp ved ubehag.
P501 Innhold/beholder leveres til …
P362+P364 Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt. plugin.misc.diginobb.precautions.p364
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no

Blandes i transparente farger som fremhever trestrukturen - trenger ikke grunning