Du har ingen varer i handlekurven.
Enhet: 
Stk.

Casco Kontaktlim S9 1 l

kr 539
SKU: FR-45765
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h
Løsemiddelbasert kontaktlim med gode påføringsegenskaper. Limer de fleste materialer bortsett fra polyeten og isopor. Forbruk 3 - 6 m2 pr liter.
Pakke
Netto innhold
1 STK
Høyde
13,4 cm
Lengde
10,7 cm
Bredde
10,7 cm
Faresymboler
Brannfarlig
Brannfarlig
Helsefare
Helsefare
Kronisk Helsefare
Kronisk Helsefare
Miljøfare
Miljøfare
Faresetninger
H225 Meget brannfarlig væske og damp
H315 Irriterer huden
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet
H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann
Sikkerhetssetninger
P210 Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P233 Hold beholderen tett lukket.
P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P391 Samle opp spill.
P370+P378 Ved brann: Slukk med:.... (Se etikett på varen for utfyllende informasjon)

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no

Løsemiddelbasert kontaktlim med gode påføringsegenskaper. Limer de fleste materialer bortsett fra polyeten og isopor. Forbruk 3 - 6 m2 pr liter.