Du har ingen varer i handlekurven.
Enhet: 
Stk.

Casco Lim Aqua-Tett 40 ml

kr 124
SKU: FR-497545
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h
Hurtigtørkende elastisk fuge- og tetningsmasse for bruk i våtrom. Gir vanntett forsegling av PVC-belegg rundt rørgjennomføringer, i hjørner og langs kanter av veggbelegg ved avslutning mot gulvbelegg. Løsemiddelbasert. Ute til plasttakrenner.
Produkt
Innhold
40
Pakke
Netto innhold
1 STK
Høyde
2,7 cm
Lengde
23,5 cm
Bredde
12 cm
Faresymboler
Brannfarlig
Brannfarlig
Helsefare
Helsefare
Faresetninger
H225 Meget brannfarlig væske og damp
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann
Sikkerhetssetninger
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P501 Innhold/beholder leveres til …
P370+P378 Ved brann: Slukk med:.... (Se etikett på varen for utfyllende informasjon)

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no

Hurtigtørkende elastisk fuge- og tetningsmasse for bruk i våtrom. Gir vanntett forsegling av PVC-belegg rundt rørgjennomføringer, i hjørner og langs kanter av veggbelegg ved avslutning mot gulvbelegg. Løsemiddelbasert. Ute til plasttakrenner.