Du har ingen varer i handlekurven.
Enhet: 
Stk.

Casco Monterings Lim Fix- It 300 ml

kr 148
SKU: FR-492081
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h
Løsemiddelbasert monteringslim for innen- og utendørs liming helt ned til -15 °C. Godt egnet til liming av paneler, lister, gips- og trefiberplater, plastlaminat, gummiterskler m.m., men ikke isopor. Fester til både tørre og fuktige flater. (men ikke rim og is). Forbruk: 1 patron pr. 30 lm ved 5 mm bred og 2 mm dyp limstreng.
Pakke
Netto innhold
1 STK
Høyde
23,3 cm
Lengde
5 cm
Bredde
5 cm
Faresymboler
Brannfarlig
Brannfarlig
Helsefare
Helsefare
Faresetninger
H225 Meget brannfarlig væske og damp
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann
Sikkerhetssetninger
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P501 Innhold/beholder leveres til …
P370+P378 Ved brann: Slukk med:.... (Se etikett på varen for utfyllende informasjon)

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no

Løsemiddelbasert monteringslim for innen- og utendørs liming helt ned til -15 °C. Godt egnet til liming av paneler, lister, gips- og trefiberplater, plastlaminat, gummiterskler m.m., men ikke isopor. Fester til både tørre og fuktige flater. (men ikke rim og is). Forbruk: 1 patron pr. 30 lm ved 5 mm bred og 2 mm dyp limstreng.