Du har ingen varer i handlekurven.
Enhet: 
Stk.

Casco Trelim Polyuretan Lim 100ml

kr 115
SKU: FR-123083
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h
Svært sterkt og fuktbestandig polyuretanbasert lim som limer tre mot tre og tre mot andre materialer, som metall, hardplast, lakkerte flater, stein og keramikk. Gir fargeløs fuge. Limet ekspanderer og krever et høyt presstrykk under herding. Fuktbestandighetsklasse: D4. Forbruk 100 - 300 g pr. m2.
Pakke
Netto innhold
1 STK
Høyde
13,2 cm
Lengde
4,5 cm
Bredde
4,5 cm
Faresymboler
Helsefare
Helsefare
Kronisk Helsefare
Kronisk Helsefare
Faresetninger
H315 Irriterer huden
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon
H332 Farlig ved innånding
H334 Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene
H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft
H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
Sikkerhetssetninger
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P202 Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet.
P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P405 Oppbevares innelåst.
P501 Innhold/beholder leveres til …
P304+P340+P312 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P342+P311 Ved symptomer i luftveiene: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no

Svært sterkt og fuktbestandig polyuretanbasert lim som limer tre mot tre og tre mot andre materialer, som metall, hardplast, lakkerte flater, stein og keramikk. Gir fargeløs fuge. Limet ekspanderer og krever et høyt presstrykk under herding. Fuktbestandighetsklasse: D4. Forbruk 100 - 300 g pr. m2.