Du har ingen varer i handlekurven.
Enhet: 
Stk.

Corroless Rustkiller Rustmaling Brun 250 ml

kr 438
SKU: FR-401737
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h
Males direkte på rust. Dreper og omdanner rust til organisk masse. Fortrenger fuktigheten. Alt i en operasjon. Mangedobler varigheten.
Pakke
Netto innhold
1 BOX
Høyde
75 cm
Lengde
7,5 cm
Bredde
7,5 cm
Faresymboler
Brannfarlig
Brannfarlig
Helsefare
Helsefare
Miljøfare
Miljøfare
Faresetninger
H226 Brannfarlig væske og damp
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann
EUH208 plugin.misc.diginobb.hazards.euh208
Sikkerhetssetninger
P210 Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P405 Oppbevares innelåst.
P501 Innhold/beholder leveres til …
P403+P235 Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no

Males direkte på rust. Dreper og omdanner rust til organisk masse. Fortrenger fuktigheten. Alt i en operasjon. Mangedobler varigheten.