Du har ingen varer i handlekurven.
Enhet: 
Stk.

Corroless Rustkiller Rustmaling Brun Spray 200 ml

kr 375
SKU: FR-304873
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h
Sprayes direkte på rust. Dreper og omdanner rust til organisk masse. Fortrenger fuktigheten. Alt i en operasjon. Mangedobler varigheten.
Pakke
Netto innhold
1 BOX
Høyde
17 cm
Lengde
5 cm
Bredde
5 cm
Faresymboler
Brannfarlig
Brannfarlig
Helsefare
Helsefare
Kronisk Helsefare
Kronisk Helsefare
Faresetninger
H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming
H315 Irriterer huden
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet
H360 Kan skade forplantningsevnen eller gi fosterskade
H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann
Sikkerhetssetninger
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251 Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P501 Innhold/beholder leveres til …
P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no

Sprayes direkte på rust. Dreper og omdanner rust til organisk masse. Fortrenger fuktigheten. Alt i en operasjon. Mangedobler varigheten.