Du har ingen varer i handlekurven.
Enhet: 
Stk.

Duxola Maling og Graffiti Fjerner 400 ml

kr 318
SKU: FR-496903
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h
Fjerner effektivt grafitti og alle typer maling unntatt oljemaling. Fjerner også lakk, epoxy, lim, sparkel, tectyl og voks. Fjerner flere lag med maling på en behandling. Brukes ikke som bunnstoff fjerner, og ikke på overflater som er sensitive mot syre, eks. pleksiglass, marmor, sandstein og kalkstein.
Pakke
Netto innhold
1 BOX
Høyde
17,2 cm
Lengde
6,5 cm
Bredde
6,5 cm
Faresymboler
Brannfarlig
Brannfarlig
Helsefare
Helsefare
Faresetninger
H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet
Sikkerhetssetninger
P210 Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251 Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P405 Oppbevares innelåst.
P501 Innhold/beholder leveres til …
P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no

Fjerner effektivt grafitti og alle typer maling unntatt oljemaling. Fjerner også lakk, epoxy, lim, sparkel, tectyl og voks. Fjerner flere lag med maling på en behandling. Brukes ikke som bunnstoff fjerner, og ikke på overflater som er sensitive mot syre, eks. pleksiglass, marmor, sandstein og kalkstein.