Du har ingen varer i handlekurven.
Enhet: 
Stk.

Duxola Malingsfjerner Power Gel 0,5 l

kr 375
SKU: FR-261348
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h
Fjerner alle typer maling, epoxy, lakk, parkelmasse, kunstoff som vinyl og linoleum, limrester, parkelflekker mm. Ekstremdyptvirkende, gjerner flere lag maling om gangen. Ypperlig som bunnstoff-fjerner på båt. Kan brukes uten misfarging på alle typer treflater glass, skifer, stein, betong, metaller, sink, aluminium, plast mm. Effektiv også på vertikale flater inne og ute.
Pakke
Netto innhold
1 FL
Høyde
19,7 cm
Lengde
7 cm
Bredde
7 cm
Faresymboler
Brannfarlig
Brannfarlig
Helsefare
Helsefare
Faresetninger
H225 Meget brannfarlig væske og damp
H315 Irriterer huden
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet
EUH071 plugin.misc.diginobb.hazards.euh071
Sikkerhetssetninger
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P501 Innhold/beholder leveres til …
P403+P233 Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.
P362+P364 Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt. plugin.misc.diginobb.precautions.p364
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no

Fjerner alle typer maling, epoxy, lakk, parkelmasse, kunstoff som vinyl og linoleum, limrester, parkelflekker mm. Ekstremdyptvirkende, gjerner flere lag maling om gangen. Ypperlig som bunnstoff-fjerner på båt. Kan brukes uten misfarging på alle typer treflater glass, skifer, stein, betong, metaller, sink, aluminium, plast mm. Effektiv også på vertikale flater inne og ute.