Du har ingen varer i handlekurven.
Enhet: 
Stk

Heydi Express Gulvsparkel 5 kg

Produktbeskrivelse

Hey’di Express er en sementbasert, spenningsfri, hurtigbindende byggsparkel som benyttes både inne og ute. Hey’di Express kan legges ut i lag med tykkelse på 1 til 50 mm.

Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 12 måneder etter produksjonsdato.

kr 318
SKU: H-243
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h

Heydi Express/Byggsparkel er en sementbasert, spenningsfri, hurtigbindende gulvsparkel som benyttes både inne og ute. Heydi Express kan legges ut i tykkelser fra 1 til 50 mm, kan gås på etter ca. 45 minutter og er belegningsklar etter ca. 2 timer.

Produkt
Bindemiddel
Sement
Trykkholdfasthet iht. EN 13813
C35
Bøyholdfasthet iht. EN 13813
F7
Fiberforsterket
False
Pakke
Netto innhold
1 POS
Høyde
20,3 cm
Lengde
10,5 cm
Bredde
15 cm
Ytelseserklæring
Faresymboler
Etsende
Etsende
Helsefare
Helsefare
Faresetninger
H315 Irriterer huden
H318 Gir alvorlig øyeskade
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene
Sikkerhetssetninger
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P264 Vask … grundig etter bruk.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P405 Oppbevares innelåst.
P501 Innhold/beholder leveres til …
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no

Heydi Express/Byggsparkel er en sementbasert, spenningsfri, hurtigbindende gulvsparkel som benyttes både inne og ute. Heydi Express kan legges ut i tykkelser fra 1 til 50 mm, kan gås på etter ca. 45 minutter og er belegningsklar etter ca. 2 timer.