Du har ingen varer i handlekurven.
Enhet: 
Stk.

Jotun Benar UVR 0,75 Ltr.

kr 269
SKU: FR-495681
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h
Værbestandig olje for edeltre som gir et gyllenbrunt og blankt utseende. Beskytter treverket mot svertesopp, gråning og forvitring. Elastisk og holdbar film.
Pakke
Netto innhold
1 BOX
Høyde
11,9 cm
Lengde
9,9 cm
Bredde
9,9 cm
Faresymboler
Helsefare
Helsefare
Kronisk Helsefare
Kronisk Helsefare
Miljøfare
Miljøfare
Faresetninger
H315 Irriterer huden
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon
H372 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann
Sikkerhetssetninger
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P270 Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
P264 Vask … grundig etter bruk.
P391 Samle opp spill.
P314 Søk legehjelp ved ubehag.
P501 Innhold/beholder leveres til …
P362+P364 Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt. plugin.misc.diginobb.precautions.p364
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no

Værbestandig olje for edeltre som gir et gyllenbrunt og blankt utseende. Beskytter treverket mot svertesopp, gråning og forvitring. Elastisk og holdbar film.