Du har ingen varer i handlekurven.
Enhet: 
Stk.

Lady Minerals Kalkmaling - A base 0,68 l

kr 379
SKU: FR-499563
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h
LADY Minerals er en kalkmatt mineralmaling som gir vakre vegger med kalket overflate og unikt fargeuttrykk. Så enkel å bruke at alle kan lykkes med å skape personlige overflater.
Pakke
Netto innhold
1 BOX
Høyde
11,9 cm
Lengde
9,9 cm
Bredde
9,9 cm
Svanemerket
Faresymboler
Etsende
Etsende
Faresetninger
H315 Irriterer huden
H318 Gir alvorlig øyeskade
Sikkerhetssetninger
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P362+P364 Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt. plugin.misc.diginobb.precautions.p364
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no

LADY Minerals er en kalkmatt mineralmaling som gir vakre vegger med kalket overflate og unikt fargeuttrykk. Så enkel å bruke at alle kan lykkes med å skape personlige overflater.