Du har ingen varer i handlekurven.
Enhet: 
Stk.

Liberon Gull Lakk - Trianon 30 ml

kr 338
SKU: FR-264934
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h
Liberon Gull-lakk er en flytende gullmaling med ekte bronsepulver, til innendørs- og utendørs bruk, feks. rammer, figurer, møbler, listverk, staffering, skrift på gravstøtter etc. Kan brukes på underlag som tre, stein, gips, metall, lær og tekstiler. Den gir ingen avsmitting. Fås i 5 gullnyanser og en sølv. Alle lakkene er blandbare med hverandre, hvis mellomliggende nyanser ønskes.
Pakke
Netto innhold
1 STK
Høyde
20 cm
Lengde
9 cm
Bredde
4 cm
Faresymboler
Brannfarlig
Brannfarlig
Helsefare
Helsefare
Miljøfare
Miljøfare
Faresetninger
H226 Brannfarlig væske og damp
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann
EUH066 plugin.misc.diginobb.hazards.euh066
Sikkerhetssetninger
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P501 Innhold/beholder leveres til …

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no

Liberon Gull-lakk er en flytende gullmaling med ekte bronsepulver, til innendørs- og utendørs bruk, feks. rammer, figurer, møbler, listverk, staffering, skrift på gravstøtter etc. Kan brukes på underlag som tre, stein, gips, metall, lær og tekstiler. Den gir ingen avsmitting. Fås i 5 gullnyanser og en sølv. Alle lakkene er blandbare med hverandre, hvis mellomliggende nyanser ønskes.