Du har ingen varer i handlekurven.
Enhet: 
Stk.

Nordsjø Murtex Siloxane Fasade - BC 2,325 l

kr 749
SKU: FR-232981
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h
Murtex Siloxane er en helmatt fasademaling beregnet for utvendig maling på betong, lettbetong og mur/puss. Murtex Siloxane holder svært lenge på farge. Underlaget skal være fast og rent for smuss, fett og andre forurensninger. Porøse og smittende underlag seises med Murtex Hydro Primer. Påfør 2 strøk Murtex Siloxane. Rør godt om i malingen før bruk. Mal aldri under +5°C eller når luftfuktigheten er høyere enn (>80%).
Produkt
Egnet for treverk
False
Type
Maling
Egnet for metall
False
Overflatetørr (ved 23 °C, 50% R.H.)
1
Overmalbar (ved 23 °C, 50% R.H.)
12
Egnet for dør/vindu/detalj
False
Egnet for terrassegulv i tre
False
Egnet for mur/betong
True
Pakke
Netto innhold
1 SPA
Høyde
14,5 cm
Lengde
19,3 cm
Bredde
16,6 cm
Faresymboler
Helsefare
Helsefare
Faresetninger
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann
Sikkerhetssetninger
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P501 Innhold/beholder leveres til …
P362+P364 Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt. plugin.misc.diginobb.precautions.p364
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no

Murtex Siloxane er en helmatt fasademaling beregnet for utvendig maling på betong, lettbetong og mur/puss. Murtex Siloxane holder svært lenge på farge. Underlaget skal være fast og rent for smuss, fett og andre forurensninger. Porøse og smittende underlag seises med Murtex Hydro Primer. Påfør 2 strøk Murtex Siloxane. Rør godt om i malingen før bruk. Mal aldri under +5°C eller når luftfuktigheten er høyere enn (>80%).