Du har ingen varer i handlekurven.
Enhet: 
Stk.

Nordsjø Original Møbellakk Halvblank 0,5 l

kr 279
SKU: FR-124733
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h
Original Møbellakk halvblank er en klarlakk for innendørs lakkering av møbler og andre elementer av tre som krever en slitesterk overflate. Overflaten skal være ren, tørr og støvfri. Ubehandlet tre males 2-3 ganger avhengig av treets inntrengingsevne. Slip lett med et fint sandpapir mellom strøkene. Tidligere lakkert tre rengjøres, mattslipes og males 1-2 ganger. Lakker ikke når temperaturen er under +10 C.
Pakke
Netto innhold
1 BOX
Høyde
9 cm
Lengde
9,9 cm
Bredde
9,9 cm
Faresymboler
Helsefare
Helsefare
Faresetninger
H315 Irriterer huden
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon
Sikkerhetssetninger
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P264 Vask … grundig etter bruk.
P501 Innhold/beholder leveres til …
P362+P364 Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt. plugin.misc.diginobb.precautions.p364
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no

Original Møbellakk halvblank er en klarlakk for innendørs lakkering av møbler og andre elementer av tre som krever en slitesterk overflate. Overflaten skal være ren, tørr og støvfri. Ubehandlet tre males 2-3 ganger avhengig av treets inntrengingsevne. Slip lett med et fint sandpapir mellom strøkene. Tidligere lakkert tre rengjøres, mattslipes og males 1-2 ganger. Lakker ikke når temperaturen er under +10 C.