Du har ingen varer i handlekurven.
Enhet: 
Stk.

Nordsjø Pro Nuretanolje 10 l

kr 1 199
SKU: FR-124644
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h
Professional Traditional Nuretanolje er en uretanalkydolje beregnet for støvbinding av betonggulv innendørs.
Produkt
Egnet for treverk
False
Egnet for kunststoff
False
Type
Grunning
Egnet for metall
False
Selvrensende
False
Overflatetørr (ved 23 °C, 50% R.H.)
8
Overmalbar (ved 23 °C, 50% R.H.)
8
Minimums påføringstemperatur
5
Egnet for dør/vindu/detalj
False
Egnet for terrassegulv i tre
False
Egnet for mur/betong
True
Egnet for tak
False
Pakke
Netto innhold
1 SPA
Høyde
24,2 cm
Lengde
29,4 cm
Bredde
25,4 cm
Faresymboler
Brannfarlig
Brannfarlig
Helsefare
Helsefare
Faresetninger
H226 Brannfarlig væske og damp
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet
Sikkerhetssetninger
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P210 Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P233 Hold beholderen tett lukket.
P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P235 Oppbevares kjølig.
P501 Innhold/beholder leveres til …
P304+P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no

Professional Traditional Nuretanolje er en uretanalkydolje beregnet for støvbinding av betonggulv innendørs.