Du har ingen varer i handlekurven.
Enhet: 
Stk.

Nordsjø Pro Traditional Metall Primer Rød 1 l

kr 499
SKU: FR-124678
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h
Professional Traditional Metal Primer er en løsemiddelbasert rustbeskyttende gunning som er egnet for stålkonstruksjoner inn- og utendørs.
Produkt
Egnet for treverk
False
Egnet for kunststoff
False
Type
Grunning
Egnet for metall
True
Selvrensende
False
Overflatetørr (ved 23 °C, 50% R.H.)
1
Overmalbar (ved 23 °C, 50% R.H.)
12
Minimums påføringstemperatur
5
Egnet for dør/vindu/detalj
False
Egnet for terrassegulv i tre
False
Egnet for mur/betong
False
Egnet for tak
False
Pakke
Netto innhold
1 BOX
Høyde
14 cm
Lengde
10,8 cm
Bredde
10,8 cm
Faresymboler
Brannfarlig
Brannfarlig
Helsefare
Helsefare
Faresetninger
H226 Brannfarlig væske og damp
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann
Sikkerhetssetninger
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P210 Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P405 Oppbevares innelåst.
P501 Innhold/beholder leveres til …
P304+P312 VED INNÅNDING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P403+P233 Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.
P403+P235 Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no

Professional Traditional Metal Primer er en løsemiddelbasert rustbeskyttende gunning som er egnet for stålkonstruksjoner inn- og utendørs.