Du har ingen varer i handlekurven.
Enhet: 
Stk.

Norenco Syrevask Maxur - 1L

kr 215
SKU: FR-292630
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h
Maxur er et hurtigvirkende middel som fjerner kalk og sement som har sittet i årevis. Mange bruksområder. FJERNER OGSÅ: Rustvann, rustflekker, betongslam, grønne alger, mose og mineralavleiringer. Blandes 1:1 til 1:4 deler vann.
Produkt
Emballasje
Flaske
Innhold
1000
Fysisk form
Væske
Vannløslig
True
Biologisk nedbrytbar
True
Egnet for kalkfjerning
True
Egnet for fettfjerning
True
Egnet for rengjøring
True
Egnet som oppvaskmiddel
False
Må skylles med vann
True
Må fortynnes med vann
False
Pakke
Netto innhold
1 STK
Høyde
26,5 cm
Lengde
8,2 cm
Bredde
8,2 cm
Faresymboler
Etsende
Etsende
Helsefare
Helsefare
Faresetninger
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne
H290 Kan være etsende for metaller
Sikkerhetssetninger
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P501 Innhold/beholder leveres til …
P301+P330+P331 plugin.misc.diginobb.precautions.p301 Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no

Maxur er et hurtigvirkende middel som fjerner kalk og sement som har sittet i årevis. Mange bruksområder. FJERNER OGSÅ: Rustvann, rustflekker, betongslam, grønne alger, mose og mineralavleiringer. Blandes 1:1 til 1:4 deler vann.