Du har ingen varer i handlekurven.
Enhet: 
Stk.

Osmo Intensiv Cleaner Grunnrens 8019 Før Vedlikehold 1 l

kr 398
SKU: FR-155145
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h
Osmo Intensivrens brukes for intensiv rengjøring av oljede flater før vedlikehold eller renovering. Ved å bruke Intensivrens kan man slippe å slipe overflaten da produktet renser øvre skjikt av behandlingen meget effektivt. Kan også brukes til å rense plastikk, rustfritt stål og andre vannavvisende overflater. Etter bruk av produktet på treoverflater, påføres Osmo Hardvoks Vedlikeholdsolje eller Hardvoks-Olje for å gjenopprette flatens slitesjikt.
Pakke
Netto innhold
1 STK
Høyde
18,5 cm
Lengde
6,5 cm
Bredde
12,5 cm
Faresymboler
Etsende
Etsende
Faresetninger
H315 Irriterer huden
H318 Gir alvorlig øyeskade
Sikkerhetssetninger
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103 Les etiketten før bruk.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P501 Innhold/beholder leveres til …
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no

Osmo Intensivrens brukes for intensiv rengjøring av oljede flater før vedlikehold eller renovering. Ved å bruke Intensivrens kan man slippe å slipe overflaten da produktet renser øvre skjikt av behandlingen meget effektivt. Kan også brukes til å rense plastikk, rustfritt stål og andre vannavvisende overflater. Etter bruk av produktet på treoverflater, påføres Osmo Hardvoks Vedlikeholdsolje eller Hardvoks-Olje for å gjenopprette flatens slitesjikt.