Du har ingen varer i handlekurven.
Enhet: 
Stk.

Relekta Super7 Lyn Lim 10 ml

kr 149
SKU: FR-456293
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h
SUPER er et transparent lynlim for de fleste små og mellomstore gjenstander og materialer. Den har meget høy limstyrke og fullherder på få sekunder. SUPER er drøy og økonomisk i bruk, med ca. 200 dråper lim som hver dekker en limflate på 3-5 cm2. Den krymper ikke og kan derfor brukes på glass, har god kjemikaliemotstand mot f.eks. løsemidler, oljer og bensin, samt tåler varierende temperaturer.
Produkt
Gjennomsiktig
False
Egnet for betong
False
UV-bestandig
True
Motstandsdyktig mot kjemikalier
True
Egnet for treverk
True
Temperaturmotstand
-30
Type
Cyanoakrylat (CA)
Lakkérbar
True
Egnet for stein
True
Egnet for glass
True
Elastisk
False
Løsemiddelfri
True
Fuktbestandig iflg. NS-EN 204
Andre
Egnet for PVC
True
Egnet for PE
True
Egnet for glassfiberarmert plast
True
Egnet for behandlet jern
True
Spraybar
False
Pakke
Netto innhold
1 STK
Høyde
15,1 cm
Lengde
2,4 cm
Bredde
9,2 cm
Miljøfyrtårn
Faresymboler
Helsefare
Helsefare
Faresetninger
H315 Irriterer huden
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene
Sikkerhetssetninger
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P264 Vask … grundig etter bruk.
P405 Oppbevares innelåst.
P501 Innhold/beholder leveres til …
P304+P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no

SUPER er et transparent lynlim for de fleste små og mellomstore gjenstander og materialer. Den har meget høy limstyrke og fullherder på få sekunder. SUPER er drøy og økonomisk i bruk, med ca. 200 dråper lim som hver dekker en limflate på 3-5 cm2. Den krymper ikke og kan derfor brukes på glass, har god kjemikaliemotstand mot f.eks. løsemidler, oljer og bensin, samt tåler varierende temperaturer.