Du har ingen varer i handlekurven.
Enhet: 
Stk.

Soteks Sotfjerner 560 Gr.

kr 199
SKU: FR-253899
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h
Soteks Sotfjerner forebygger pipebrann. Ved forbrenning utvikles en nøytraliserende gass som angriper sot- og tjæreforbindelser. Regelmessig bruk holder røykrør og piper rene, og forhindrer at det oppstår nytt belegg. Soteks er effektivt og enkelt i bruk.
Pakke
Netto innhold
1 STK
Høyde
14 cm
Lengde
14 cm
Bredde
8 cm
Faresymboler
Oksiderende
Oksiderende
Helsefare
Helsefare
Faresetninger
H272 Kan forsterke brann; oksiderende
H315 Irriterer huden
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon
Sikkerhetssetninger
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P220 Må ikke brukes/oppbevares i nærheten av tøy /…/brennbare materialer.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P501 Innhold/beholder leveres til …
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no

Soteks Sotfjerner forebygger pipebrann. Ved forbrenning utvikles en nøytraliserende gass som angriper sot- og tjæreforbindelser. Regelmessig bruk holder røykrør og piper rene, og forhindrer at det oppstår nytt belegg. Soteks er effektivt og enkelt i bruk.