Du har ingen varer i handlekurven.
Enhet: 
Stk.

Stabil Bygge- og Terrasseolje 9 l

kr 1 899
SKU: FR-242185
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h
Stabil Brygge- og terrasseolje er en suveren treimpregneringsolje som er tilsatt farveløs tretjære. Hindrer soppdannelse, som gjør den ideell for terrassegulv, gjerdestolper, trebåter, brygger og annet treverk som er utsatt for fuktighet. Kan brekkes i blandemaskin.
Pakke
Netto innhold
1 STK
Høyde
29 cm
Lengde
24 cm
Bredde
24 cm
Faresymboler
Helsefare
Helsefare
Kronisk Helsefare
Kronisk Helsefare
Faresetninger
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon
Sikkerhetssetninger
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P331 IKKE framkall brekning.
P405 Oppbevares innelåst.
P501 Innhold/beholder leveres til …
P301+P310 plugin.misc.diginobb.precautions.p301 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no

Stabil Brygge- og terrasseolje er en suveren treimpregneringsolje som er tilsatt farveløs tretjære. Hindrer soppdannelse, som gjør den ideell for terrassegulv, gjerdestolper, trebåter, brygger og annet treverk som er utsatt for fuktighet. Kan brekkes i blandemaskin.