Du har ingen varer i handlekurven.
Enhet: 
Stk.

Stabil Grovrent - 1 l

kr 139
SKU: FR-282402
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h
Et sterkt og allsidig grovrengjøringsmiddel for alle typer malte og lakkerte flater, og ubehandlede betonggulv. Effektiv rengjøring på steder med mye fett og smuss, f.eks. lager, storkjøkken, inngangspartier butikker, produksjonslokaler samt maskiner og utstyr. Fjerner bl.a. fett, oljer, voks/polish og gummimerker. Fjerner bl.a. fett, oljer, voks/polish og gummimerker.
Pakke
Netto innhold
1 STK
Høyde
26 cm
Lengde
9 cm
Bredde
9 cm
Faresymboler
Helsefare
Helsefare
Faresetninger
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon
Sikkerhetssetninger
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P264 Vask … grundig etter bruk.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no

Et sterkt og allsidig grovrengjøringsmiddel for alle typer malte og lakkerte flater, og ubehandlede betonggulv. Effektiv rengjøring på steder med mye fett og smuss, f.eks. lager, storkjøkken, inngangspartier butikker, produksjonslokaler samt maskiner og utstyr. Fjerner bl.a. fett, oljer, voks/polish og gummimerker. Fjerner bl.a. fett, oljer, voks/polish og gummimerker.