Du har ingen varer i handlekurven.
Enhet: 
Stk.

Tec7 Roof Tettemasse 2.0 - 1 kg

kr 388
SKU: FR-269810
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h
ROOF 2.0 gir en umiddelbar forsterkning og tetting av lekkasjer på de fleste typer materialer, i all slags vær og hefter selv til våte overflater. Den har høy UV- og værbestandighet og tåler -40 °C til +85 °C. Innhold av Butylgummi sørger for høy holdbarhet (minimum 20 år) og fleksibilitet (tåler en forlengelse på 170% uten å sprekke), glassfiber sørger for styrke og bitumen gjør massen vanntett.
Produkt
Farge
Svart
Modell / utførelse
Andre
Emballasje
Boks
Nettovekt
1000
Pakke
Netto innhold
1 STK
Høyde
13,1 cm
Lengde
11 cm
Bredde
11 cm
Miljøfyrtårn Ytelseserklæring
Faresymboler
Brannfarlig
Brannfarlig
Helsefare
Helsefare
Kronisk Helsefare
Kronisk Helsefare
Faresetninger
H226 Brannfarlig væske og damp
H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann
Sikkerhetssetninger
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P405 Oppbevares innelåst.
P501 Innhold/beholder leveres til …
P304+P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no

ROOF 2.0 gir en umiddelbar forsterkning og tetting av lekkasjer på de fleste typer materialer, i all slags vær og hefter selv til våte overflater. Den har høy UV- og værbestandighet og tåler -40 °C til +85 °C. Innhold av Butylgummi sørger for høy holdbarhet (minimum 20 år) og fleksibilitet (tåler en forlengelse på 170% uten å sprekke), glassfiber sørger for styrke og bitumen gjør massen vanntett.