Du har ingen varer i handlekurven.
Enhet: 
Stk.

Trestjerner Sigural Epoxy - 23 Varmgrå 6,2 l

kr 1 999
SKU: FR-263854
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h
TreStjerner Sigural A komponent i farge 23 Varmgrå 6,2L. Må blandes med B komponent 2,8L før bruk. 2 komponent epoksymaling til betonggulv. Meget slitesterk.
Produkt
Egnet for treverk
False
Egnet for kunststoff
False
Type
Maling
Egnet for metall
False
Herdingsmetode
2-komponents
Fysisk form
Væske
Selvrensende
False
Glansgrad
Blank
Bruksklar
False
Farge base
Ferdigfarge
Overmalbar (ved 23 °C, 50% R.H.)
12
Anbefalt forbruk jevne underlag
5
Teknologi / Generisk type
Epoksy
Kan tynnes
True
Minimums påføringstemperatur
15
Egnet for vegg
False
Egnet for dør/vindu/detalj
False
Egnet for terrassegulv i tre
False
Egnet for mur/betong
True
Egnet for tak
False
Egnet for rulle
True
Må etterstrykes
False
Egnet for pensel
True
Egnet for sprøyting
True
Pakke
Netto innhold
1 SPA
Høyde
21,5 cm
Lengde
30 cm
Bredde
30 cm
Faresymboler
Etsende
Etsende
Helsefare
Helsefare
Faresetninger
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H318 Gir alvorlig øyeskade
Sikkerhetssetninger
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P501 Innhold/beholder leveres til …
P362+P364 Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt. plugin.misc.diginobb.precautions.p364
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no

TreStjerner Sigural A komponent i farge 23 Varmgrå 6,2L. Må blandes med B komponent 2,8L før bruk. 2 komponent epoksymaling til betonggulv. Meget slitesterk.