Du har ingen varer i handlekurven.
Enhet: 
Stk.

Trestjerner Sigural Epoxy - Herder 2,8 l

kr 1 249
SKU: FR-263819
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h
TreStjerner Sigural B komponent 2,8L må blandes med A komponent 6,2L før bruk. 2 komponent epoksymaling til betonggulv. Meget slitesterk.
Produkt
Egnet for treverk
False
Egnet for kunststoff
False
Type
Maling
Egnet for metall
False
Herdingsmetode
2-komponents
Fysisk form
Væske
Selvrensende
False
Glansgrad
Blank
Bruksklar
False
Farge base
Fargeløs
Overmalbar (ved 23 °C, 50% R.H.)
12
Anbefalt forbruk jevne underlag
5
Teknologi / Generisk type
Epoksy
Kan tynnes
True
Minimums påføringstemperatur
15
Egnet for vegg
False
Egnet for dør/vindu/detalj
False
Egnet for terrassegulv i tre
False
Egnet for mur/betong
True
Egnet for tak
False
Egnet for rulle
True
Må etterstrykes
False
Egnet for pensel
True
Egnet for sprøyting
True
Pakke
Netto innhold
1 SPA
Høyde
15,7 cm
Lengde
19,3 cm
Bredde
19,3 cm
Faresymboler
Helsefare
Helsefare
Miljøfare
Miljøfare
Faresetninger
H315 Irriterer huden
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann
Sikkerhetssetninger
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P264 Vask … grundig etter bruk.
P391 Samle opp spill.
P501 Innhold/beholder leveres til …
P362+P364 Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt. plugin.misc.diginobb.precautions.p364
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no

TreStjerner Sigural B komponent 2,8L må blandes med A komponent 6,2L før bruk. 2 komponent epoksymaling til betonggulv. Meget slitesterk.