Du har ingen varer i handlekurven.
Enhet: 
Stk.

Yachting Mare Nostrum Selvpolerende Bunnstoff Black 0,75 l

kr 380
SKU: FR-469866
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h
Jotun selvpolerende bunnstoff. God beskyttelse for en sesong. Ingen skraping, sliping og pussing. For motorbåter og seilbåter.
Pakke
Netto innhold
1 BOX
Høyde
13 cm
Lengde
10,8 cm
Bredde
10,8 cm
Faresymboler
Brannfarlig
Brannfarlig
Etsende
Etsende
Helsefare
Helsefare
Miljøfare
Miljøfare
Faresetninger
H226 Brannfarlig væske og damp
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H318 Gir alvorlig øyeskade
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann
Sikkerhetssetninger
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P210 Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P391 Samle opp spill.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P501 Innhold/beholder leveres til …
P304+P312 VED INNÅNDING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P362+P364 Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt. plugin.misc.diginobb.precautions.p364
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P403+P233 Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no

Jotun selvpolerende bunnstoff. God beskyttelse for en sesong. Ingen skraping, sliping og pussing. For motorbåter og seilbåter.