Du har ingen varer i handlekurven.
Enhet: 
Stk.

Yachting Marine Polish Båtpolish 0,5 l

kr 229
SKU: FR-498388
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h
En premium polish! Effektiv rengjøring, polering og beskyttelse. Gir en unik glans. Raskt resultat. Egner seg for både manuell og maskinell påføring. Utviklet i samarbeid med profesjonelle båtklargjørere.
Pakke
Netto innhold
1 SPA
Høyde
20,8 cm
Lengde
8,8 cm
Bredde
4,3 cm
Faresymboler
Helsefare
Helsefare
Faresetninger
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann
Sikkerhetssetninger
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P264 Vask … grundig etter bruk.
P501 Innhold/beholder leveres til …
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no

En premium polish! Effektiv rengjøring, polering og beskyttelse. Gir en unik glans. Raskt resultat. Egner seg for både manuell og maskinell påføring. Utviklet i samarbeid med profesjonelle båtklargjørere.