Du har ingen varer i handlekurven.
Enhet: 
Stk.

Yachting Teak Cleaner - 1 l

kr 398
SKU: FR-230373
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h
Pakke
Netto innhold
1 FL
Høyde
24,2 cm
Lengde
9,9 cm
Bredde
7,3 cm
Faresymboler
Etsende
Etsende
Faresetninger
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne
Sikkerhetssetninger
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P264 Vask … grundig etter bruk.
P330 Skyll munnen.
P331 IKKE framkall brekning.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P363 Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt.
P405 Oppbevares innelåst.
P501 Innhold/beholder leveres til …
P304+P310 VED INNÅNDING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P301+P310 plugin.misc.diginobb.precautions.p301 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no