Du har ingen varer i handlekurven.
Enhet: 
Stk.

Yachting Waterline Cleaner 1 l

kr 289
SKU: FR-230374
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h
Pakke
Netto innhold
1 FL
Høyde
24,2 cm
Lengde
9,9 cm
Bredde
7,3 cm
Faresymboler
Etsende
Etsende
Helsefare
Helsefare
Faresetninger
H290 Kan være etsende for metaller
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene
Sikkerhetssetninger
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P234 Oppbevares bare i originalbeholder.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P390 Absorber spill for å hindre materiell skade.
P330 Skyll munnen.
P331 IKKE framkall brekning.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P363 Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt.
P405 Oppbevares innelåst.
P501 Innhold/beholder leveres til …
P304+P310 VED INNÅNDING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P301+P310 plugin.misc.diginobb.precautions.p301 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P403+P233 Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no