Du har ingen varer i handlekurven.
Enhet: 
Stk.

Casco Formtre WoodFiller Eik 125 ml

kr 158
SKU: FR-290510
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h
Løsemiddelbasert plastisk kitt/sparkel for fylling og reparasjoner av sprekker og hull i tre. Kan slipes, males og beises.
Pakke
Netto innhold
1 STK
Høyde
5 cm
Lengde
7 cm
Bredde
5 cm
Faresymboler
Brannfarlig
Brannfarlig
Helsefare
Helsefare
Faresetninger
H225 Meget brannfarlig væske og damp
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet
Sikkerhetssetninger
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P501 Innhold/beholder leveres til …
P370+P378 Ved brann: Slukk med:.... (Se etikett på varen for utfyllende informasjon)

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no

Løsemiddelbasert plastisk kitt/sparkel for fylling og reparasjoner av sprekker og hull i tre. Kan slipes, males og beises.