Du har ingen varer i handlekurven.
Enhet: 
Stk.

Casco Strong Epoxylim Metal Sprøyte 2 x 12 ml

kr 190
SKU: FR-432039
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h
Ekstremt sterkt, hardt og fyllende epoxylim som tåler tunge belastninger. Er spesielt egnet til metall (f.eks. jern, aluminium, stål), stein og andre harde materialer.
Pakke
Netto innhold
1 STK
Høyde
3 cm
Lengde
23,5 cm
Bredde
11 cm
Faresymboler
Etsende
Etsende
Helsefare
Helsefare
Faresetninger
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon
Sikkerhetssetninger
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P301+P330+P331 plugin.misc.diginobb.precautions.p301 Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
P304+P340+P310 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P305+P351+P338+P310 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no

Ekstremt sterkt, hardt og fyllende epoxylim som tåler tunge belastninger. Er spesielt egnet til metall (f.eks. jern, aluminium, stål), stein og andre harde materialer.