Du har ingen varer i handlekurven.
Enhet: 
Stk.

Casco Strong Epoxylim Rapid Sprøyte 2 x 12 ml

kr 168
SKU: FR-432062
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h
Meget sterkt, hurtigherdende, transparent epoxylim for metall, porselen, keramikk, betong, tre, mange harde plasttyper og mye annet.
Pakke
Netto innhold
1 BK
Høyde
3 cm
Lengde
23,5 cm
Bredde
11 cm
Faresymboler
Helsefare
Helsefare
Miljøfare
Miljøfare
Faresetninger
H315 Irriterer huden
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann
Sikkerhetssetninger
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P391 Samle opp spill.
P501 Innhold/beholder leveres til …

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no

Meget sterkt, hurtigherdende, transparent epoxylim for metall, porselen, keramikk, betong, tre, mange harde plasttyper og mye annet.