Du har ingen varer i handlekurven.
Enhet: 
Stk.

Casco Trelim Vinter Lim 0,75 l

kr 155
SKU: FR-59253
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h
Frostsikkert trelim for liming av tre inne i tørre rom ved temperaturer fra -10 til +70 °C. Tåler gjentatte nedfrysinger, og kan benyttes etter opptining. Fuktbestandighetsklasse: D2. Forbruk: 150 - 250 g pr. m2
Pakke
Netto innhold
1 STK
Høyde
28 cm
Lengde
7 cm
Bredde
7 cm
Faresymboler
Brannfarlig
Brannfarlig
Faresetninger
H226 Brannfarlig væske og damp
Sikkerhetssetninger
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P501 Innhold/beholder leveres til …
P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
P370+P378 Ved brann: Slukk med:.... (Se etikett på varen for utfyllende informasjon)

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no

Frostsikkert trelim for liming av tre inne i tørre rom ved temperaturer fra -10 til +70 °C. Tåler gjentatte nedfrysinger, og kan benyttes etter opptining. Fuktbestandighetsklasse: D2. Forbruk: 150 - 250 g pr. m2