Du har ingen varer i handlekurven.
Enhet: 
Stk

Heydi Semfix Flis Lim 5 kg

kr 318
SKU: H-612
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h
Heydi Semfix Hvit er et hvitt, sementbasert, plastforsterket flislim i pulverform som blandet med vann herder til en vannfast og frostsikker limfuge med høy vedheft og god fleksibilitet. Fleksibelt - Vannfast - Frostsikkert.
Produkt
Farge
Hvit
Bruksområde
Sammensetting/montering
Gjennomsiktig
False
Emballasje
Andre
Herdingsmetode
Andre
Fysisk form
Andre
Med pensel
False
Nettovekt
5000
Pakke
Netto innhold
1 POS
Høyde
20,3 cm
Lengde
10,5 cm
Bredde
15 cm
Svanemerket Ytelseserklæring
Faresymboler
Etsende
Etsende
Helsefare
Helsefare
Faresetninger
H315 Irriterer huden
H318 Gir alvorlig øyeskade
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene
Sikkerhetssetninger
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P313 Søk legehjelp.
P501 Innhold/beholder leveres til …
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no

Heydi Semfix Hvit er et hvitt, sementbasert, plastforsterket flislim i pulverform som blandet med vann herder til en vannfast og frostsikker limfuge med høy vedheft og god fleksibilitet. Fleksibelt - Vannfast - Frostsikkert.