Du har ingen varer i handlekurven.
Enhet: 
Stk.

Nordsjø Pro Traditional Metall Paint White 2,5 l

kr 749
SKU: FR-124682
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h
Professional Traditional Metal Paint er en rustbeskyttende maling til jern, stål og metall utendørs.
Produkt
Egnet for treverk
False
Type
Maling
Egnet for metall
True
Overflatetørr (ved 23 °C, 50% R.H.)
2
Overmalbar (ved 23 °C, 50% R.H.)
12
Anbefalt forbruk ujevne underlag
6
Minimums påføringstemperatur
5
Pakke
Netto innhold
1 SPA
Høyde
14,5 cm
Lengde
19,3 cm
Bredde
16,6 cm
Faresymboler
Brannfarlig
Brannfarlig
Helsefare
Helsefare
Faresetninger
H226 Brannfarlig væske og damp
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet
Sikkerhetssetninger
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P210 Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P233 Hold beholderen tett lukket.
P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P235 Oppbevares kjølig.
P501 Innhold/beholder leveres til …
P304+P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no

Professional Traditional Metal Paint er en rustbeskyttende maling til jern, stål og metall utendørs.