Du har ingen varer i handlekurven.
Enhet: 
Stk.

Quick Bengalack Univ.lakk A - Base Blank 2,7 l.

kr 799
SKU: FR-227375
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h
Quick Bengalack Universal gir en flott og blank overflate og kan brukes på så og si alt. Den er utviklet til å gi en sterk og slitesterk overflate til underlag av metall, tre og hardplast - inne som ute. Brukt i kombinasjon med Quick Bengalack Grunning vil du få en overfalte som varer i år etter år. I tillegg kan produktet blandes i nærmest alle farger.
Produkt
Egnet for treverk
True
Egnet for kunststoff
False
Type
Maling
Egnet for metall
True
Herdingsmetode
1-komponents
Fysisk form
Væske
Selvrensende
False
Glansgrad
Blank
Bruksklar
False
Farge base
A Base (hvit)
Overflatetørr (ved 23 °C, 50% R.H.)
10
Overmalbar (ved 23 °C, 50% R.H.)
5
Anbefalt forbruk jevne underlag
10
Anbefalt forbruk ujevne underlag
8
Teknologi / Generisk type
Alkyd
Kan tynnes
True
Minimums påføringstemperatur
-8
Egnet for vegg
False
Egnet for dør/vindu/detalj
False
Egnet for terrassegulv i tre
False
Egnet for mur/betong
False
Egnet for tak
False
Egnet for rulle
True
Må etterstrykes
False
Egnet for pensel
True
Egnet for sprøyting
True
Pakke
Netto innhold
1 SPA
Høyde
16,4 cm
Lengde
16,5 cm
Bredde
16,5 cm
Faresymboler
Brannfarlig
Brannfarlig
Helsefare
Helsefare
Kronisk Helsefare
Kronisk Helsefare
Miljøfare
Miljøfare
Faresetninger
H226 Brannfarlig væske og damp
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet
H372 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann
Sikkerhetssetninger
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P270 Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
P391 Samle opp spill.
P314 Søk legehjelp ved ubehag.
P501 Innhold/beholder leveres til …
P304+P312 VED INNÅNDING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P403+P233 Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no

Quick Bengalack Universal gir en flott og blank overflate og kan brukes på så og si alt. Den er utviklet til å gi en sterk og slitesterk overflate til underlag av metall, tre og hardplast - inne som ute. Brukt i kombinasjon med Quick Bengalack Grunning vil du få en overfalte som varer i år etter år. I tillegg kan produktet blandes i nærmest alle farger.