Du har ingen varer i handlekurven.
Enhet: 
Stk.

Soteks Ovnslakk 250 ml

kr 439
SKU: FR-442152
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h
En varmebestandig silkematt sort lakk som fornyer ildsteder, ovnsrør, ventiler, gnistfangere, peissett og lignende. Brukes kun på kalde og rengjorte overflater.
Pakke
Netto innhold
1 STK
Høyde
7,3 cm
Lengde
7,5 cm
Bredde
7,5 cm
Faresymboler
Brannfarlig
Brannfarlig
Etsende
Etsende
Helsefare
Helsefare
Kronisk Helsefare
Kronisk Helsefare
Faresetninger
H226 Brannfarlig væske og damp
H315 Irriterer huden
H318 Gir alvorlig øyeskade
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene
H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann
Sikkerhetssetninger
P210 Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P501 Innhold/beholder leveres til …
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no

En varmebestandig silkematt sort lakk som fornyer ildsteder, ovnsrør, ventiler, gnistfangere, peissett og lignende. Brukes kun på kalde og rengjorte overflater.