Du har ingen varer i handlekurven.
Enhet: 
Stk.

Woca Bartrelut 2,5 Ltr.

kr 298
SKU: FR-498689
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h
Hvitpigmentert lutbehandling av furu, gran m.m. Stopper treets naturlige gulningsprosess og bevarer det lyst. Treet må etterbehandles med olje eller såpe. Brukes på nytt eller nyslipt tre. Forbruk 8-10 m2/l.
Pakke
Netto innhold
1 KAN
Høyde
19 cm
Lengde
20 cm
Bredde
10 cm
Faresymboler
Etsende
Etsende
Faresetninger
H290 Kan være etsende for metaller
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne
Sikkerhetssetninger
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P234 Oppbevares bare i originalbeholder.
P390 Absorber spill for å hindre materiell skade.
P330 Skyll munnen.
P331 IKKE framkall brekning.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P363 Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt.
P501 Innhold/beholder leveres til …
P304+P310 VED INNÅNDING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P301+P310 plugin.misc.diginobb.precautions.p301 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no

Hvitpigmentert lutbehandling av furu, gran m.m. Stopper treets naturlige gulningsprosess og bevarer det lyst. Treet må etterbehandles med olje eller såpe. Brukes på nytt eller nyslipt tre. Forbruk 8-10 m2/l.