Du har ingen varer i handlekurven.
Enhet: 
Stk.

Yachting Hardwax 0,5 l

kr 299
SKU: FR-498387
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h
Høykvalitets voks basert på nanoteknologi. Gir dyp speilglans og langvarig beskyttelse.
Pakke
Netto innhold
1 SPA
Høyde
20,8 cm
Lengde
8,8 cm
Bredde
4,3 cm
Faresymboler
Brannfarlig
Brannfarlig
Helsefare
Helsefare
Kronisk Helsefare
Kronisk Helsefare
Faresetninger
H226 Brannfarlig væske og damp
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet
Sikkerhetssetninger
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P331 IKKE framkall brekning.
P405 Oppbevares innelåst.
P501 Innhold/beholder leveres til …
P304+P312 VED INNÅNDING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P301+P310 plugin.misc.diginobb.precautions.p301 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P403+P233 Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no

Høykvalitets voks basert på nanoteknologi. Gir dyp speilglans og langvarig beskyttelse.