Du har ingen varer i handlekurven.
Enhet: 
Stk.

Yachting Marine Rubber 0,5 l.

kr 210
SKU: FR-498389
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h
En premium rubbing! Kraftig flytende rubbing med slipemiddel som egner seg både for manuel og maskinell polering. Spesialutviklet for effektiv fjerning av små riper, oksidering, møkk og flekker. Bringer tilbake farge og glans. Utviklet i samarbeid med profesjonelle båtklargjørere.
Pakke
Netto innhold
1 SPA
Høyde
20,8 cm
Lengde
8,8 cm
Bredde
4,3 cm
Faresymboler
Helsefare
Helsefare
Faresetninger
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann
Sikkerhetssetninger
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P264 Vask … grundig etter bruk.
P501 Innhold/beholder leveres til …
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no

En premium rubbing! Kraftig flytende rubbing med slipemiddel som egner seg både for manuel og maskinell polering. Spesialutviklet for effektiv fjerning av små riper, oksidering, møkk og flekker. Bringer tilbake farge og glans. Utviklet i samarbeid med profesjonelle båtklargjørere.