Du har ingen varer i handlekurven.
Enhet: 
Stk.

Yachting Nonstop Supreme Dark Blue 0,75 l

kr 619
SKU: FR-498411
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h
Meget effektivt selvpolerende bunnstoff. Unik effekt mot begroing inntil to sesonger. Kun ett strøk annethvert år. Ingen skraping, sliping og pussing. Bredt utvalg med klare, fine farger. Markedets hviteste bunnstoff. Godt egnet for både motorbåter og seilbåter.
Pakke
Netto innhold
1 BOX
Høyde
13,1 cm
Lengde
10,8 cm
Bredde
10,8 cm
Faresymboler
Brannfarlig
Brannfarlig
Etsende
Etsende
Helsefare
Helsefare
Kronisk Helsefare
Kronisk Helsefare
Miljøfare
Miljøfare
Faresetninger
H226 Brannfarlig væske og damp
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H318 Gir alvorlig øyeskade
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene
H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann
H302+H332 plugin.misc.diginobb.hazards.h302+h332
Sikkerhetssetninger
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P210 Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P270 Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
P391 Samle opp spill.
P314 Søk legehjelp ved ubehag.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P501 Innhold/beholder leveres til …
P304+P312 VED INNÅNDING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P362+P364 Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt. plugin.misc.diginobb.precautions.p364
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P403+P233 Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no

Meget effektivt selvpolerende bunnstoff. Unik effekt mot begroing inntil to sesonger. Kun ett strøk annethvert år. Ingen skraping, sliping og pussing. Bredt utvalg med klare, fine farger. Markedets hviteste bunnstoff. Godt egnet for både motorbåter og seilbåter.