Du har ingen varer i handlekurven.
Enhet: 
Stk.

Yachting Ravilakk 0,75 l

kr 365
SKU: FR-469700
Du kan forhåndsbestille hvis det er tomt på lager. Les mer
i h
Enkomponent, høyglanset lakk med eksepsjonell hardhet. Kan brukes ute så vel som inne.
Pakke
Netto innhold
1 BOX
Høyde
13,1 cm
Lengde
10,8 cm
Bredde
10,8 cm
Faresymboler
Brannfarlig
Brannfarlig
Helsefare
Helsefare
Kronisk Helsefare
Kronisk Helsefare
Miljøfare
Miljøfare
Faresetninger
H226 Brannfarlig væske og damp
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet
H372 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann
Sikkerhetssetninger
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P270 Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
P391 Samle opp spill.
P314 Søk legehjelp ved ubehag.
P501 Innhold/beholder leveres til …
P304+P312 VED INNÅNDING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P403+P233 Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.

Hvis vi ikke har tilstrekkelig antall av produktene du ønsker på lager så kan vi forhåndsbestille. Ta kontakt på 55 25 30 00 / butikk@sandogsingel.no

Enkomponent, høyglanset lakk med eksepsjonell hardhet. Kan brukes ute så vel som inne.